pikkugen: (wait LJ)
[personal profile] pikkugen
Älkää, pyydän, älkää hölkätkö keskellä yhdistettyä kävely- ja pyörätietä, ainakaan musiikki korviin pauhaten. Kun minä, työmatkapyöräilijä, pyöräilen takaanne ja rimpautan kelloa kohteliaan yhden kerran, oletan, että se kuullaan ja hölkkääjä väistää jommallekummalle puolelle. Kun vastoin odotuksiani hölkkääjä ei siirrykään minnekään vaan jatkaa suoraa linjaa keskellä tietä, minulle tulee hätä - etenkin, jos olen laskenut vauhtini sellaiseksi että hölkkääjä ehtii reagoida ja siirtyä ennen kuin olen kohdalla.

Olin napikasti vajaa ajaa päällesi, nuppuseni, ja silkkaa pelästystäni saatoin sanoa vähän pahasti. Mutta kuulovamma on kuulovamma, oli se itseaiheutettu tai ei. Kuulovammaksi muistaakseni lasketaan sellainen josta on haittaa liikenteessä, ja mistä on, jollei nappikuulokkeista joita ei pyöräilijä takaapäin näe eikä siis pysty olettamaan ettei hölkkääjä kuule?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pikkugen: (Default)
pikkugen

October 2016

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios