Aaaaak!

Nov. 8th, 2010 01:25 pm
pikkugen: (fuckdance)
[personal profile] pikkugen
[hävytön kerjäys] Huomasin, että maksettu tilini ja ylimääräiset käyttäjäkuvat ovat lähestymässä taas loppuaan. Haluaisiko joku visallinen uudistaa tilauksen lahjanomaisesti ja ilmoittaa summan ja tilinumeronsa, että voin maksaa kulut? Electron kun ei edelleenkään kelpaa ja mikään taho ei halunnut myöntää mulle varsinaista Visaa, edes opiskelijasellaista. [/hävytön kerjäys] Kiitoooos!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pikkugen: (Default)
pikkugen

October 2016

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios